Περί ανάθεσης των υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 88/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος.
 7. Την με αριθμό 4/2023 του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (CPV: 85121000-3).
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013884309 2024-12-04.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 1447/16-01-2024 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ1Ω6ΩΛΜ-ΤΨΙ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 99 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 24REQ014169084 2024-01-24.
 10. Τη με αριθμό 78/2024 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ ΨΚ9ΠΩΛΜ-ΒΒΣ και η αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς α) ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. BIOSAFETY Α.Ε.) και β) Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. PRO.EX. Ο.Ε.).
 11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2144/25-01-2024 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014172229 2024-01-25.
 12. Την μοναδική προσφορά που υπέβαλε o οικονομικός φορέας Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. PRO.EX. Ο.Ε.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2595/30-01-2024.
 13. Το από 31/01/2024 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. PRO.EX. Ο.Ε.), έναντι του ποσού των 7.316,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.755,94 €, σύνολο προσφοράς 9.072,34€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας», όπως ειδικότερα περιγράφονται στην με αριθμό 4/2023 Μελέτη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο PRO.EX. Ο.Ε.,  με ΑΦΜ 099975770, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Γούναρη 47, Τ.Κ.: 16561, Πόλη: Γλυφάδα Αττικής, τηλ.: 2109944859,  έναντι του ποσού των 7.316,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.755,94 €, σύνολο προσφοράς 9.072,34€ (εννέα χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδία έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 00.6117.31 των οικονομικών ετών 2024, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για ένα (1) έτος.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Χαλυβδόπουλο Θωμά.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Στ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (88/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΒ2ΩΛΜ-ΒΧΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΒ2ΩΛΜ-ΒΧΡ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *