Περί ανάθεσης των υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 591/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος.
 7. Την με αριθμό 4/2022 του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (CPV: 85121000-3).
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011470446 2022-10-21.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 27053/16-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΗΡ3ΩΛΜ-ΦΝΙ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 504 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011642700 2022-11-22.
 10. Τη με αριθμό 571/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ Ω8ΕΠΩΛΜ-1ΙΦ και η αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς α) ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. BIOSAFETY Α.Ε.) και β) Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. PRO.EX. Ο.Ε.).
 11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 27456/22-11-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011652414 2022-11-23.
 12. Την προσφορά που υπέβαλε o οικονομικός φορέας ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. BIOSAFETY Α.Ε.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 27794/28-11-2022.
 13. Την προσφορά που υπέβαλε o οικονομικός φορέας Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. PRO.EX. Ο.Ε.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 27877/28-11-2022.
 14. Το από 01-12-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. PRO.EX. Ο.Ε.), έναντι του ποσού των 6.402,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.536,70€, σύνολο προσφοράς 7.939,60€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας», όπως ειδικότερα περιγράφονται στην με αριθμό 4/2022 Μελέτη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο PRO.EX. Ο.Ε.,  με ΑΦΜ 099975770, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Γούναρη 47, Τ.Κ.: 16561, Πόλη: Γλυφάδα Αττικής, τηλ.: 2109944859,  έναντι του ποσού των 6.402,90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.536,70 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 7.939,60 ευρώ (επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδία έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 00.6117.31 των οικονομικών ετών 2022-2023, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για ένα (1) έτος.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Χαλυβδόπουλο Θωμά.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Στ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (591/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΨ41ΩΛΜ-ΑΡΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΨ41ΩΛΜ-ΑΡΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *