Περί ανάθεσης των υπηρεσιών για την “Αντικατάσταση της ελαστικής μεταφορικής ταινίας κλαδοτεμαχιστή”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για την ακουστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2022, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 455/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»
 6. Την αναγκαιότητα της άμεσης αντικατάστασης της ελαστικής μεταφορικής ταινίας του κλαδοτεμαχιστή του Δήμου Μαραθώνος προκειμένου να μην προκληθεί δυσλειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων.
 7. Την από 18-08-2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011147035 2022-08-26.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 20025/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΡΒΣΦΩΛΜ-ΒΘΙ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 26-08-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 447 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011155466 2022-08-29.
 10. Τη με αριθμό 420/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ 6ΕΕΦΩΛΜ-4ΘΠ και η αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.
 11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20216/31-08-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011167223 2022-08-31.
 12. Την προσφορά της εταιρείας Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.
 13. Το από 06-09-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ,  με ΑΦΜ 998927686, Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ, ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19100 Τ.Θ. 115, έναντι του ποσού των 3.530,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 847,20€, σύνολο προσφοράς 4.377,20€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών για την “Αντικατάσταση της ελαστικής μεταφορικής ταινίας του κλαδοτεμαχιστή του Δήμου Μαραθώνος”, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην από 18-08-2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στην εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,  με δ.τ. Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, Α.Φ.Μ. 998927686, Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ, ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19100 Τ.Θ. 115, τηλ.: 2296025810,  έναντι του ποσού των 3.530,00 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  847,20 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 4.377,20 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά).

 1. B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος, οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 20.7335.09, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για ένα (1) μήνα.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (455/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C31%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%92%CE%9E%CE%A5

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C31%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%92%CE%9E%CE%A5

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •