Περί ανάθεσης των υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων»

Αριθμός Απόφασης: 554/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 5. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 6. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 7. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων.
 8. Την με αριθμό 01/2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος (CPV: 72261000-2).
 9. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010697035 2022-06-06.
 10. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 14554/30-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ08ΔΩΛΜ-ΚΨΔ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 392 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011529707 2022-11-02.
 11. Τη με αριθμό 537/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ ΩΤΚ8ΩΛΜ-3ΗΡ και η αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 26129/03-11-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011536942 2022-11-03.
 13. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 26287/07-11-2022.
 14. Το από 07-11-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με ΑΦΜ 094029552, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ.: 17671, Πόλη: Καλλιθέα, έναντι του ποσού των 1.110,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 266,40€, σύνολο προσφοράς 1.376,40€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην με αριθμό 01/2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. Uni Systems M.A.E.) με ΑΦΜ 094029552, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ.: 17671, Πόλη: Καλλιθέα Αττικής, τηλ.: 2119997000,  έναντι του ποσού των 1.110,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  266,40 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 1.376,40 ευρώ (χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδία έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 10.6265.06 των οικονομικών ετών 2022-2023, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για δώδεκα (12) μήνες.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ιωάννη Σπανό.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (554/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω5ΑΧΩΛΜ-0ΤΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΑΧΩΛΜ-0ΤΒ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •