Περί ανάθεσης των υπηρεσιών διοργάνωσης Διήμερου παιδικού φεστιβάλ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών διοργάνωσης Διήμερου παιδικού φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 375/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών διοργάνωσης Διήμερου παιδικού φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Την από 30-06-2023 Μελέτη του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Διήμερου παιδικού φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος».
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013095155 2023-07-17.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 17966/25-07-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 68ΖΔΩΛΜ-ΞΥ7, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 17-07-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 403 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 7. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013152740 2023-07-26.
 8. Τη με αριθμό 370/2023 (ΑΔΑ ΨΗΧ0ΩΛΜ-7ΤΝ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στον οικονομικό φορέα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18016/26-07-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013155872 2023-07-26.
 10. Την προσφορά που στάλθηκε εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 18105/27-07-2023.
 11. Το από 27-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι του ποσού των 17.000,00 €, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.080,00 €, σύνολο προσφοράς 21.080,00 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Διήμερου παιδικού φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 30-06-2023 Μελέτη του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 996797530, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΡΟΜΒΗΣ 20, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 10562, έναντι του ποσού των 17.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.080,00€, ήτοι συνολικού ποσού 21.080,00€ (είκοσι μία χιλιάδες και ογδόντα ευρώ).

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση για τα ΚΔΑΠ και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 60.6473.02, 60.6473.03, 60.6473.05, 60.6473.06, 60.6473.07.

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κατσαγώνης Στέφανος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (375/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%A3%CE%97%CE%A8%CE%A9%CE%9B%CE%9C-7%CE%910

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A3%CE%97%CE%A8%CE%A9%CE%9B%CE%9C-7%CE%910

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •