Περί ανάθεσης των υπηρεσιών εκκενώσεων βοθρολυμάτων κτιρίων – αποφράξεις δικτύων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών εκκενώσεων βοθρολυμάτων κτιρίων – αποφράξεις δικτύων Ε΄ Κατασκήνωσης & κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 650/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποήθηκαν και ισχύουν.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες εκκενώσεων βοθρολυμάτων κτιρίων – αποφράξεις δικτύων Ε΄ Κατασκήνωσης & κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος».
 7. Την με αριθμό 25/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος (CPV: 90460000-9).
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011683826 2022-11-28.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 28992/13-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΡΕΓΞΩΛΜ-ΞΤ1 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 567 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011827568 2022-12-16.
 10. Την με αριθμό 612/2022/16-12-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 9ΔΤΟΩΛΜ-Ξ3Τ και με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την εν λόγω υπηρεσία και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα Γ. & Β. ΠΟΘΗΤΟΣ ΟΕ.
 11. Την με αριθμό 29457/19-12-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011847966 2022-12-19.
 12. Την προσφορά της εταιρείας Γ. & Β. ΠΟΘΗΤΟΣ ΟΕ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 30015/27-12-2022.
 13. Το από 28-12-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Γ. & Β. ΠΟΘΗΤΟΣ ΟΕ έναντι του ποσού των 8.061,94€, επί πλέον Φ.Π.Α. (24%) 1.934,86€, σύνολο προσφοράς 9.996,80€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών εκκενώσεων βοθρολυμάτων κτιρίων – αποφράξεις δικτύων Ε΄ Κατασκήνωσης & κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών,  στην εταιρεία Γ. & Β. ΠΟΘΗΤΟΣ ΟΕ, ΑΦΜ 800721980, Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 41, Τ.Κ.: 13561, Δήμος: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ , τηλ.: 22940 98674,  έναντι του ποσού των 9.996,80€ (εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρή αξία 8.061,94€ και Φ.Π.Α. 24% 1.934,86€.

Β.Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας. Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2022-2023 και θα βαρύνει τους Κ.Α. 70.6276.01 και 15.6484.02.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, Νεκτάριος Βελισσαρίου, να παραλάβει την προς εκτέλεση υπηρεσία.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (650/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Γ1ΣΩΛΜ-64Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Γ1ΣΩΛΜ-64Ω

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •