Περί ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 282/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τη με αριθμό. 38499/21-04-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2107/Β΄/28-04-2022) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 5. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την με αριθμό 9/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010549195 2022-05-13.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 9792/18-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΠΥΑΩΛΜ-Σ3Φ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 13-05-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 360 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ010581168 2022-05-19.
 9. Τη με αριθμό 212/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ 9ΠΜ1ΩΛΜ-Ζ00 και η αποστολή πρόσκλησης προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
 10. Την με αριθμό 10266/24-05-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010610631 2022-05-24.
 11. Την προσφορά της εταιρείας AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 10704/27-05-2022.
 12. Την προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. (FANTASY CLEANING ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ) που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 10972/31-05-2022.
 13. Την προσφορά της εταιρείας NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENACE E.E. που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 11006/31-05-2022.
 14. Το με αριθμό 13874/27-06-2022 έγγραφο προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
 15. Τα με αριθμό 277911/27-06-2022 και 279930/28-06-2022 έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
 16. Το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENACE E.E.,έναντι του ποσού των 7.862,90€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.887,10€, σύνολο προσφοράς 9.750,00 € (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των Υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην με αριθμό 9/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στην εταιρεία NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENACE E.E. με δ.τ. NC&M, Α.Φ.Μ. 801506871, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΚΟΡΩΝΗΣ 20, Τ.Κ.: 13121, Πόλη: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: 2108135767,  έναντι του ποσού των 7.862,90 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.887,10 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 9.750,00 ευρώ (εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα έως την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει τμηματικά με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (285/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω5Ξ2ΩΛΜ-ΘΥΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Ξ2ΩΛΜ-ΘΥΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *