Περί ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 371/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»
 6. Τη με αριθμό 38499/21-04-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2107/Β΄/28-04-2022) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 7. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Την με αριθμό Π5/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 9. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010951432 2022-07-18.
 10. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 16605/19-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΤΛΧΩΛΜ-Ε7Θ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 18-07-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 406 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ010962966 2022-07-19.
 11. Τη με αριθμό 330/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ Ψ77ΒΩΛΜ-ΒΥΞ και η αποστολή πρόσκλησης προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16844/21-07-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010975229 2022-07-21.
 13. Την μοναδική προσφορά της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗ ΟΕ με δ.τ. «ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΛΑ» που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 17478/26-07-2022.
 14. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία υποβλήθηκαν εγκαίρως στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβαν αριθμό πρωτ. 18029/29-07-2022, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 18009/29-07-2022 πρόσκλησης.
 15. Το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗ ΟΕ με δ.τ. «ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΛΑ», έναντι του ποσού των 3.800,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 912,00€, σύνολο προσφοράς 4.712,00 € (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην με αριθμό Π5/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗ ΟΕ με δ.τ. ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΛΑ, Α.Φ.Μ. 998292050, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΣΤΡΑΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 37, Τ.Κ.: 19001, Πόλη: ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: 2299068936,  έναντι του ποσού των 3.800,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  912,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 4.712,00 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.02.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει τμηματικά με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (371/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΞΙΩΛΜ-2ΦΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΞΙΩΛΜ-2ΦΞ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *