Περί ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος»

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 7/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008921171 2021-07-15.
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 13203/15.07.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 94ΘΣΩΛΜ-Δ19 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 251 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008933451 2021-07-16.
 6. Την αριθμ. 209/2021/16.07.2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ 94ΜΨΩΛΜ-2ΙΒ.
 7. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008935276 2021-07-16.
 8. Την προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. (FANTASY CLEANING ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ) που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 13583/21.07.2021
 9. Την προσφορά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 13609/21.07.2021
 10. Την προσφορά της εταιρείας AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 13627/21.07.2021
 11. Το από 22/07/2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., έναντι του ποσού των 8.913,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 11.052,12€
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 7/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών στην AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με ΑΦΜ 801460864 και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Εφέσου 6, Τ.Κ.: 171 21, Πόλη: Νέα Σμύρνη, τηλ.: 210 9314463,  έναντι του ποσού των 8.913,00  ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  2.139,12 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 11.052,12 €.

 1. B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται για όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών και σε περίπτωση κωλύματός του ο προϊστάμενος του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, να παραλάβει την προς εκτέλεση υπηρεσία.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 221/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΤ6ΨΩΛΜ-ΨΜΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ6ΨΩΛΜ-ΨΜΗ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •