Περί ανάθεσης των υπηρεσιών μίσθωσης χημικών τουαλετών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών μίσθωσης χημικών τουαλετών και υπηρεσιών καθαρισμού αυτών»

Αριθμός Απόφασης: 409/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 • Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»
 • Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών μίσθωσης χημικών τουαλετών και υπηρεσιών καθαρισμού αυτών.
 • Την με αριθμό 14/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011038528 2022-08-02.
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 18353/03-08-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΧΛΟΩΛΜ-Ψ6Ε, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 02-08-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 420 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011048958 2022-08-03.
 • Τη με αριθμό 378/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ Ρ4ΔΝΩΛΜ-ΥΦΨ και η αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία TOI TOI (HELLAS) A.E..
 • Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18416/03-08-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011050548 2022-08-03.
 • Την προσφορά της εταιρείας TOI TOI (HELLAS) A.E. που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.
 • Το από 25-08-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία στην εταιρεία TOI TOI HELLAS, με ΑΦΜ 999609006 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Διεύθυνση Βασιλείου Χρήστου 38 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 13671, έναντι του ποσού των 5.840,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.401,60€, σύνολο προσφοράς 7.241,60 € (με ΦΠΑ).

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών μίσθωσης χημικών τουαλετών και υπηρεσιών καθαρισμού αυτών, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην με αριθμό 14/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στην εταιρεία TOI TOI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,  με δ.τ. TOI TOI (HELLAS) ΑΕ, Α.Φ.Μ. 999609006, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 38, Τ.Κ.: 13671, Πόλη: ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: 2102449770-3,  έναντι του ποσού των 5.840,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.401,60 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 7.241,60 ευρώ (επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος, οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 70.6236.02, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (409/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/99ΔΡΩΛΜ-Ι6Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΔΡΩΛΜ-Ι6Ε

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •