Περί ανάθεσης των υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 221/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Την με αριθ. Π3/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 8794/06-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ 9Φ4ΗΩΛΜ-ΜΞ5, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 04-05-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 356 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ010509214 2022-05-09.
 7. Τη με αριθμ. 190/2022 (ΑΔΑ 64ΞΛΩΛΜ-3ΨΣ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσιών και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς α) στον ΝΙΚΑΝΔΡΟ ΚΕΠΕΣΗ και β) στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΑΚΙΡΗ.
 8. Την με αριθμ. 8976/09-05-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010518714 2022-05-10.
 9. Την μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9588/17-05-2022.
 10. Το από 18-05-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η προσφορά και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ πληρούν τους όρους της με αριθ. πρωτ. 8976/09-05-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με την με αριθ. Π3/2022 Μελέτη και προσφέρει τις υπηρεσίες έναντι του ποσού των 13.987,56€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (24%).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθ. Π3/2022 Μελέτη της της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στον οικονομικό φορέα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με δ.τ. TSAKIRIS-CONGRESS SUPPORT,  Α.Φ.Μ. 117428398, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΚΑΤΡΑΜΗ 18, Τ.Κ.: 11524, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 2106915114,  έναντι του ποσού των 11.280,29 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  2.707,27 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 13.987,56 ευρώ (δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2022-2023, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6117.06.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για δύο (2) έτη.

Δ. Η παραλαβή των προς εκτέλεση υπηρεσιών θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Θωμά Χαλυβδόπουλο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (221/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΕΤΙΩΛΜ-ΥΟΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΤΙΩΛΜ-ΥΟΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *