Περί ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες)”».

Αριθμός Απόφασης: 22/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την αναγκαιότητα της Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου(Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες) .
 4. Τη με αριθμό 02/2022 από 26.10.2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011491530.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 9ΛΟΟΩΛΜ-ΡΡ1, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 575 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ011979031
 7. Τη με αριθμ 16/12-01-2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών, με ΑΔΑ ΨΗΙ5ΩΛΜ-1ΚΩ και η αποστολή πρόσκλησης στην ατομική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΒΑΡΔΙΚΟΣ.
 8. Την με αριθμ. 813/13-01-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω ατομική επιχείρησηστις 13-01-2023 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC011980468
 9. Την προσφορά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΒΑΡΔΙΚΟΥ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου με email και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 979/16-01-2023.
 10. Το από 17-01-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 7.197,88€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.727,49€, σύνολο προσφοράς 8.925,37€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες)», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 02/2022 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, στον ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΒΑΡΔΙΚΟΣ, με Α.Φ.Μ. 070408729, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΑΡΡΙΑΝΟΥ 1, Τ.Κ.: 17456, Πόλη: ΑΛΙΜΟΣ, τηλ.: 2104631800,  έναντι του ποσού των 7.197,88 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.727,49 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 8.925,37 ευρώ (οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του 2022 και του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6117.05.

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, Ιωάννης Σπανός, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (22/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΙΝΗΩΛΜ-150

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΝΗΩΛΜ-150

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •