Περί ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου”»

Αριθμός Απόφασης: 425/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την αναγκαιότητα της Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου.
 4. Τη με αριθμό 02/2021 από 30-09-2021 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009324492 2021-10-07.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 19879/13-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ψ8ΥΗΩΛΜ-ΗΘΡ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 320 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009424000 2021-10-25.
 7. Τη με αριθμ. 399/26-10-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών, με ΑΔΑ 9Ε8ΟΩΛΜ-ΖΓ2 και η αποστολή πρόσκλησης στην ατομική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΒΑΡΔΙΚΟΣ.
 8. Την με αριθμ. 20725/26-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω ατομική επιχείρησηστις 26-10-2021 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009427477 2021-10-26.
 9. Την προσφορά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΒΑΡΔΙΚΟΥ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20898/27-10-2021.
 10. Το από 11-11-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 3.540,46€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 849,71€, σύνολο προσφοράς 4.390,17€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 02/2021 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, στον ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΒΑΡΔΙΚΟΣ, με Α.Φ.Μ. 070408729, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΑΡΡΙΑΝΟΥ 1, Τ.Κ.: 17456, Πόλη: ΑΛΙΜΟΣ, τηλ.: 2104631800,  έναντι του ποσού των 3.540,46 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  849,71 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 4.390,17 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6117.05.

Γ. Ορίζεται ο υπαλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, Ιωάννης Σπανός, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (425/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61ΓΛΩΛΜ-ΖΗΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΓΛΩΛΜ-ΖΗΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *