Περί ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2023»

Αριθμός Απόφασης: 374/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Έχοντας υπόψη:
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 4. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 5. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2023».
 7. Τη με αριθμό Π4/2024 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 24REQ014686068
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 95ΑΘΩΛΜ-ΖΧ8, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 10. Τη με αριθμ. 336/2024 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 9ΩΙΛΩΛΜ-Γ3Θ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για τις υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2023 και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
 11. Την με αριθμ. 14775/05-06-2024 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στον ανωτέρω και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014887412 2024-06-05.
 12. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 15392/11-06-2024.
 13. Το από 11-06-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, ο οποίος προσέφερε τιμή 13.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2023, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό Π4/2024 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με Α.Φ.Μ. 094394659, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έδρα: οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, Αθήνα Τ.Κ. 11257, έναντι του ποσού των 16.740,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ολογράφως : δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ), ήτοι καθαρή αξία 13.500,00€ + Φ.Π.Α. 24% 3.240,00€.

B Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2024 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 00.6117.32.

  Γ.Ορίζεται ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Θωμάς Χαλυβδόπουλος,    να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.       

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (374/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΣΑ3ΩΛΜ-ΘΤΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΑ3ΩΛΜ-ΘΤΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *