Περί ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022»

Αριθμός Απόφασης: 5/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022».
 6. Τη με αριθμό Π8/2022 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011733290 2022-12-05.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 28607/06-12-2022 (ΑΔΑ ΨΤΟ6ΩΛΜ-ΦΘΧ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο έτος 2022 για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 556, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011889886 2022-12-23.
 9. Τη με αριθμ. 643/23-12-2022  Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 9ΦΤΗΩΛΜ-ΕΝΞ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για τις υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022 και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
 10. Την με αριθμ. 29908/23-12-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στον ανωτέρω και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011896478 2022-12-23.
 11. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 110/03-01-2023.
 12. Το από 04-01-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, ο οποίος προσέφερε τιμή 12.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό Π8/2022 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με Α.Φ.Μ. 094394659, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έδρα: οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, Αθήνα Τ.Κ. 11257, έναντι του ποσού των 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ολογράφως : δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ), ήτοι καθαρή αξία 12.000,00€, Φ.Π.Α. 24% 2.880,00€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2023 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 00.6117.32.

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Θωμάς Χαλυβδόπουλος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (5/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Θ50ΩΛΜ-654

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ50ΩΛΜ-654

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •