Περί ανάθεσης των υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

websupport Αποφάσεις Δημάρχου 1 Σχόλιο

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Αριθμός Απόφασης: 534/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Τη με αριθμό 3/2022 μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» για το 20% του συνολικού ποσού της ομάδας Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αριθμό 3/2022 μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011301712 2022-09-26.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 23119/27-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ66ΩΛΜ-ΨΨ4) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 477, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011339991 2022-09-30.
 9. Τη με αριθμ. 514/11-10-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 9Κ6ΩΩΛΜ-71Ο, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για τις υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 10. Την με αριθμ. 24341/10-10-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στον ανωτέρω και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011395462 2022-10-11.
 11. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εστάλη ηλεκτρονικά (με email) και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 24666/14-10-2022.
 12. Το από 31-10-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 10.498,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. (24%) 2.519,52€, σύνολο προσφοράς 13.017,52€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ομάδα Α της με αριθμό 3/2022 Μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 090030443, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ταχ. Δ/νση: ΤΘ 120 Κεκροπία, οδός θέση Πάτημα Κορωπί. Τ.Κ. 19400, τηλ.: 2106020202, έναντι του ποσού των 10.498,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.519,52 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 13.017,52 ευρώ (δεκατρείς χιλιάδες δεκαεπτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά), το οποίο αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού ποσού της ομάδας Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6117.01.

Γ. Ορίζεται η προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Σοφία Βασταρδή, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (534/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ9ΖΩΩΛΜ-ΣΒΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΖΩΩΛΜ-ΣΒΘ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχόλια 1

 1. Καιρός ήταν! Το καλοκαίρι τα παίζουμε να μας φυλάνε, το χειμώνα τα αμολαμε και για πυρί μιχθητω! Αν διαμαρτυροσουνα μέσω ΦΒ σε απειλούσαν κιόλας οι *Ζωοφιλες*!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *