Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρικών υποσταθμών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε΄ Κατασκήνωσης  του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 380/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την ΚΥΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 38499 21.04.2022-ΦΕΚ-210728.04.2022-τεύχος-Β «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε΄ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος».
 5. Την 33/2022 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 17740/27-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 9ΗΑ8ΩΛΜ-6ΟΣ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 415 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 7. Την με αριθμ. 368/2022  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την παροχή της υπηρεσίας.
 8. Την με αριθμ. 18094/01-08-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011031757.
 9. Την προσφορά του ΧΡΥΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 18402/03-08-2022.
 10. Το από 04-08-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ΧΡΥΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, έναντι του ποσού των 1.200,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 288,00€, σύνολο προσφοράς 1.488,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε΄ Κατασκήνωσης  του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 33/2022 μελέτης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον ΧΡΥΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, με ΑΦΜ 046106740 και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4, Τ.Κ.: 190 07, Πόλη: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ , τηλ.: 22940 66015,  έναντι του ποσού των 1.200,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  288,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 1.488,00 ευρώ (χίλια τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστάσιος Κανέλλος, να παραλάβει την προς εκτέλεση υπηρεσία.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (380/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69ΩΚΩΛΜ-ΛΧΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΩΚΩΛΜ-ΛΧΝ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *