Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων»

Αριθμός Απόφασης: 555/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων.
 6. Τη με αριθμό 05/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011213048 2022-09-08.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 22543/20-09-2022 (ΑΔΑ 91Υ7ΩΛΜ-ΚΥΟ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 463, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011379837 2022-10-07.
 9. Τη με αριθμ. 510/07-10-2022  Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 69ΖΦΩΛΜ-ΒΘΙ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ.
 10. Τις με αριθμ. πρωτ. 24107/07-10-2022 και 25538/25-10-2022 προσκλήσεις υποβολής προσφοράς, οι οποίες εστάλησαν στον ανωτέρω και αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011383300 2022-10-07 και 22PROC011505844 2022-10-31 αντίστοιχα.
 11. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 25937/01-11-2022.
 12. Το από 09-11-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, ο οποίος προσέφερε τιμή 18.073,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό 05/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ, με Α.Φ.Μ. 998682224, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, έδρα: Εθνικής Αντιστάσεως 131, Καλαμαριά, Θεασσαλονίκη, Τ.Κ. 55134, τηλ.: 2310801822, έναντι του ποσού των 18.073,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δεκαοχτώ χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ), ήτοι καθαρή αξία 14.575,00€, Φ.Π.Α. 24% 3.498,00.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.7134.04.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ιωάννης Σπανός, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (555/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΡΩΨΩΛΜ-Λ1Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΩΨΩΛΜ-Λ1Φ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *