Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 349/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Τη με αριθμό 39272/12-04-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2488/Β΄/18-04-2023) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 7. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Την από 01/06/2023 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 9. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012840134 2023-06-08.
 10. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 13762/12-06-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΗ6ΨΩΛΜ-Ξ3Ι, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 362 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ012863794 2023-06-13.
 11. Τη με αριθμό 289/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ 6ΝΔ1ΩΛΜ-2Ι0) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε..
 12. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 13888/13-06-2023 και 14959/06-07-2023 προσκλήσεις υποβολής προσφοράς, οι οποίες αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012869331 2023-06-13 και 23PROC013041790 2023-07-10 αντίστοιχα.
 13. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16722/11-07-2023.
 14. Το από 19-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε., έναντι του ποσού των 8.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.040,00€, σύνολο προσφοράς 10.540,00€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην από 01/06/2023 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε., με ΑΦΜ 998026835, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: 35ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος και Αρτέμιδος, Τ.Κ.: 19005, Πόλη: Νέα Μάκρη Αττικής, τηλ.: 2294069141,  έναντι του ποσού των 8.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  2.040,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 10.540,00 ευρώ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ).

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01

Γ. Η παραλαβή των προς εκτέλεση υπηρεσιών θα γίνει από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστάσιο Κανέλλο.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (349/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΥ78ΩΛΜ-ΕΔ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΥ78ΩΛΜ-ΕΔ0

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *