Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      257/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την ΚΥΑ Δ11/4657/154-20.05.2021 (ΦΕΚ 2175/τ.Β’/25.05.2021) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα  περιγράφεται στην από 14-07-2021 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008952993 2021-07-21.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 13681/22-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΞΗ1ΩΛΜ-ΤΟ8 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 257 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008969886 2021-07-23.
 7. Την με αριθμ. 227/2021/23-07-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ ΨΝ18ΩΛΜ-ΜΡΨ.
 8. Την με αριθμ. 13814/23-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008972978 2021-07-23.
 9. Την προσφορά της εταιρείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε. που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14064/27-07-2021.
 10. Το από 30-07-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε.,  έναντι του ποσού των 6.180,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.483,20€, σύνολο προσφοράς 7.663,20€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα  του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 14-07-2021 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε., με ΑΦΜ 998026835 και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: 35ο  ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Τ.Κ.: 190 05, Πόλη: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ , τηλ.: 22940 69141,  έναντι του ποσού των 6.180,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.483,20 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 7.663,20 ευρώ (επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να παραλάβει την προς εκτέλεση υπηρεσία.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (257/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΤΚΘΩΛΜ-Ν4Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΚΘΩΛΜ-Ν4Ρ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *