Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α. του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α. του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 390/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α. του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 04-06-2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 17581/15-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 9ΨΟΡΩΛΜ-2ΡΣ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 297 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009357888.
 7. Την με αριθμ. 339/2021/22-09-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ 92Η4ΩΛΜ-Ψ7Β.
 8. Την με αριθμ. 19954/14-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ατομική επιχείρηση WYZYCKI K. JAN, με διακριτικό τίτλο BIMETAL, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC
 9. Την προσφορά της ατομικής επιχείρησης WYZYCKI K. JAN, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20208/19-10-2021.
 10. Το από 20-10-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην ατομική επιχείρηση WYZYCKI K. JAN, με διακριτικό τίτλο BIMETAL, έναντι του ποσού των 1.690,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 405,60€, σύνολο προσφοράς 2.095,60€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης γραφείου στο Σ.Μ.Α. του Δήμου Μαραθώνος» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 04-06-2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στην ατομική επιχείρηση WYZYCKI K. JAN, με διακριτικό τίτλο BIMETAL, ΑΦΜ 114050540, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΡΚΑ 8, Τ.Κ.: 19005, Πόλη: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ , τηλ.: 2294067869,  έναντι του ποσού των 1.690,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  405,60 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 2.095,60 ευρώ (δυο χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6261.00 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία, την  Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου,  από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων, Λιακώνη Βασίλειο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (390/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΗΣ5ΩΛΜ-Ε8Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΣ5ΩΛΜ-Ε8Ρ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •