Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρησης – λειτουργίας των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε΄ Κατασκήνωσης  του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 381/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την ΚΥΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 38499 21.04.2022-ΦΕΚ-210728.04.2022-τεύχος-Β «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η συντήρηση – τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση – λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 32/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010980047 2022-07-21.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΚΜ2ΩΛΜ-ΡΦΧ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 21/07/2022 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 413 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ0110208 2022-07-28,
 7. Την με αριθ. 362/2022  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ ΨΝΚ0ΩΛΜ-ΒΑ5.
 8. Την με αριθ. 17930/28-07-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011022649 2022-07-28.
 9. Την προσφορά του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 18234/02-08-2022.
 10. Το από 04-08-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, έναντι του ποσού των 11.550,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.772,00€, σύνολο προσφοράς 14.322,00 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρησης – λειτουργίας των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε΄ Κατασκήνωσης  του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 32/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με ΑΦΜ 072700656 και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Κ. Βάρναλη 10, Τ.Κ.: 190 05, Πόλη: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ , τηλ.: 22940 95922,  έναντι του ποσού των 11.550,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  2.772,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 14.322,00 ευρώ (δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο  ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να παραλάβει την προς εκτέλεση υπηρεσία.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (381/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΥΝΙΩΛΜ-8ΣΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΝΙΩΛΜ-8ΣΗ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *