Περί ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Μαραθώνος σε κυκλοφοριακά θέματα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Μαραθώνος σε κυκλοφοριακά θέματα»

Αριθμός Απόφασης: 419/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Μαραθώνος σε κυκλοφοριακά θέματα.
 7. Την με αριθμό 18/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012941309 2023-06-23.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 18217/28-07-2023 (ΑΔΑ ΨΤΡ5ΩΛΜ-87Ψ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 407 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 10. Το εγγεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013175533 2023-07-28.
 11. Τη με αριθμό 395/2023 (ΑΔΑ 62Υ6ΩΛΜ-ΔΔΧ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσΊας και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στους οικονομικούς φορείς α) VMC ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ, β) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ και γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18945/04-08-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013217118 2023-08-04.
 13. Την μοναδική προσφορά του οικονομικού φορέα VMC ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 19610/16-08-2023 (οικονομική προσφορά) και 19542/11-08-2023 (δικαιολογητικά συμμετοχής).
 14. Το από 17-08-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα VMC ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ, έναντι του ποσού των 4.990,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.197,60€, ήτοι συνολικό προσφερόμενο ποσό 6.187,60€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Μαραθώνος σε κυκλοφοριακά θέματα, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 18/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα VMC ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ, με Α.Φ.Μ. 800875457, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Νηρέως 10, Τ.Κ.: 17561, Πόλη: Παλαιό Φάληρο, έναντι του ποσού των 4.990,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.197,60€, ήτοι συνολικού ποσού 6.187,60€ (έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2023, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 64.7413.02.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για έξι (6) μήνες.

Δ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστάσιο Κανέλλο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (421/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ75ΑΩΛΜ-4Ψ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ75ΑΩΛΜ-4Ψ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •