Περί ανάθεσης υπηρεσιών απομάκρυνσης μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και αποριμμάτων από την ζώνη Αιγιαλού στην περιοχή Ριζάρη

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Απομάκρυνση μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και αποριμμάτων από την ζώνη Αιγιαλού στην περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα”»

Αριθμός Απόφασης: 394/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το με αριθμ. πρωτ. 33397 ΑΠΑ 2021/28-05-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής,
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και αποριμμάτων από την ζώνη Αιγιαλού στην περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 39/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009189568 2021-09-10,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. 19135/05-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 61Σ1ΩΛΜ-ΠΣΔ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 310 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009321840 2021-10-06.
 8. Την με αριθμό 361/2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ 6ΘΚΚΩΛΜ-23Η.
 9. Την με αριθμ. 19528/08-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC009338169 2021-10-08.
 10. Την προσφορά της εταιρείας ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 19932/14-10-2021.
 11. Το από 20-10-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, έναντι του ποσού των 23.368,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.608,32€, σύνολο προσφοράς 28.976,32€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο  «Απομάκρυνση μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και αποριμμάτων από την ζώνη Αιγιαλού στην περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 39/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 800573302, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Φειδιππίδου & Αγ. Αντωνίου, Θέση Βάλτος – Μαραθώνας, Τ.Κ. 19007, τηλ.: 2294092487,  έναντι του ποσού των 23.368,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  5.608,32 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 28.976,32 ευρώ (είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα δυο λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6279.02 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης έως 31 Δεκεμβρίου 2021 (31-12-2021).

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την αριθμ.  04/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α3.1):

 • ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 • ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (394/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΦΧΨΩΛΜ-2ΓΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΧΨΩΛΜ-2ΓΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •