Περί ανάθεσης υπηρεσιών για σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών, στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Αριθμός Απόφασης      329/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών, στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 15421/12-08-2021 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009111107 2021-08-25.
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 16167/25-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΙΩ6ΩΛΜ-ΨΥ9 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 282 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009113576 2021-08-25.
 6. Την με αριθμ. 283/2021/26-08-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ ΨΣΘ0ΩΛΜ-ΚΤΑ.
 7. Την με αριθμ. 16213/26-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009116016 2021-08-26.
 8. Την προσφορά της εταιρείας Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με διακριτικό τίτλο “D & E CONSULTING”, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16517/31-08-2021.
 9. Το από 03-09-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ έναντι του ποσού των 20.000,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€, σύνολο προσφοράς 24.800,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο  «Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών, στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 15421/12-08-2021 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στην εταιρεία Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο “D & E CONSULTING” ΑΦΜ 800671608, ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 26, Τ.Κ.: 12461, Πόλη: ΧΑΪΔΑΡΙ , τηλ.: 2105903461,  έναντι του ποσού των 20.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  4.800,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 24.800,00 ευρώ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6142.01 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και τον Κ.Α. 15.6142.01 του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Γ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την αριθμ.  04/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α5.1).

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (329/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΣΕ6ΩΛΜ-ΠΥΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΣΕ6ΩΛΜ-ΠΥΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *