Περί ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 421/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την ΚΥΑ 38499/21.04.2022 (ΦΕΚ 2107/τ.Β’/28.04.2022) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 6. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Την από 21/7/2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011008968 2022-07-27.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 17924/28-07-2022 (ΑΔΑ Ψ28ΚΩΛΜ-ΒΡΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 417, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011041258 2022-08-02.
 10. Τη με αριθμ. 377/02-08-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ Ω2ΕΟΩΛΜ-ΣΙ1, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε..
 11. Τη με αριθμ. 18355/03-08-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011047852 2022-08-03 και εστάλη στον ανωτέρω.
 12. Τη με αριθμ. 19019/11-08-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011098944 2022-08-12 και εστάλη στον ανωτέρω.
 13. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε., που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 19225/16-08-2022.
 14. Το από 29-08-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 6.190,00 € επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.485,60€, σύνολο προσφοράς 7.675,60€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 21/7/2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στoν οικονομικό φορέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ. 998026835, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έδρα το 35ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος και Αρτέμιδος, 19005, Νέα Μάκρη, έναντι του ποσού των 7.675,60 ευρώ, συμπεριλαμβάνομένου του Φ.Π.Α. (επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστάσιος Κανέλλος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (421/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΖ4ΙΩΛΜ-ΟΚ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ4ΙΩΛΜ-ΟΚ7

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *