Περί ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος μετά τη θεομηνία στις 13 και 14 Δεκεμβρίου του 2020

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος μετά τη θεομηνία στις 13 και 14 Δεκεμβρίου του 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 580/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Τη με αριθ. 38/2020 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την κατάρτιση του Μητρώου έως 31/12/2020.
 10. Το με αριθ. 961286/11-12-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος.
 11. Το με αριθ. 5966/12-12-2020 έγγραφο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) περί εκτάκτου δελτίου επιδείνωσης καιρού.
 12. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2020 στην Κοινότητα Βαρνάβα, και συγκεκριμένα για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς την άμεση αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης συμπεριλαμβανομένων υλικών και εργασίας, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η περιοχή με πόσιμο νερό και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, που εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, ενώ δύναται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή και υγεία των κατοίκων του δήμου μας, γεγονότα που δημιουργούν άμεσο και προφανή κίνδυνο με σοβαρές επιπτώσεις με αποτέλεσμα να απειλούνται τα δημοτικά συμφέροντα και η δημόσια υγεία, από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 13. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία μηχανήματα και υλικά του δήμου δεν επαρκούν για τις ανωτέρω εργασίες.
 14. Την θετική ανταπόκριση των Λέπουρα Μαρίας του Σπυρίδωνα και Κώνστα Αικατερίνης, στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

Την απευθείας ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα :

 1. Την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων που έχουν υποστεί ζημιές, στην Λέπουρα Μαρία του Σπυρίδωνα – Χωματουργικές Εργασίες, Δ/νση παραλία Βαρνάβα, Βαρνάβας, με ΑΦΜ 119616135, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθούν προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα εξαρτηθούν από το μέγεθος και τη διάρκεια, όπως αυτά θα προκύπτουν από τις αντίστοιχες καταστάσεις ημερομισθίων έναντι των αντίστοιχων τιμών χρέωσης ανά ώρα που έχει εγκρίνει η οικονομική επιτροπή με τη με αριθ. 38/2020 απόφασή της.

 1. Την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης συμπεριλαμβανομένων υλικών και εργασίας, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η περιοχή με πόσιμο νερό και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, στην Αικατερίνη Δ. Κώνστα, Χονδρικό Εμπόριο Υδραυλικών ειδών – θέρμανσης, εγκαταστάσεις αντλιών – αντλιοστασίων, Δ/νση 35ο χλμ Λ. Μαραθώνος Ν. Μάκρη, με ΑΦΜ 041949035, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα ξεπεράσουν το ποσό των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1019/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΜ4ΖΩΛΜ-7ΩΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ4ΖΩΛΜ-7ΩΒ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •