Περί ανανέωσης άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 7-9 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».

Αριθμός Απόφασης: 25/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4479/2017 και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5 
 2. Την από 12-07-2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ: 6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ της Γ.Γ.Α., Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 3. Το ΦΕΚ 3568/B/10-10-2017
 4. Την από 29-12-17 Εγκύκλιο 2 της Γ.Γ.Α., Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων με ΑΔΑ: ΩPΙ44653Π4-ΡΝΧ
 5. Την υπ’αρ. 7677/15-04-22 αίτηση του Ηράκλειου Αθλητικού Συλλόγου

και

Α) Το από 29-01-22 Πρακτικό Αρχαιρεσιών  του Ηράκλειου Αθλητικού Συλλόγου

Β) την από 14-11-22 Υ.Δ.  του Προέδρου του Ηράκλειου Αθλητικού Συλλόγου περί μη αλλαγής στην αθλητική εγκατάσταση και μη άνοδο σε ανώτερη κατηγορία

Γ) την από 30-03-17 με ΑΔΑ: ΩΙΙ34653Π4-ΞΔ4 απόφαση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο σωματείο «ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» με ΑΜ ΦΩ60 για το άθλημα ΤΖΟΥΝΤΟ,

Δ) την από 12-01-23 Υ.Δ. του Αρχιτέκτονα Μηχανικού κου Λάγιου Αχιλλέα περί μη υποχρέωσης σε έκδοση Πιστοποιητικού ενεργητικής Πυροπροστασίας

Ε) την υπ’ αρ. 174/2018 Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος για την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Αθλητική Εγκατάσταση που αποτελεί και σημερινή έδρα του «ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αθλητικού Συλλόγου» με ΑΜ ΦΩ60 για το άθλημα ΤΖΟΥΝΤΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανανέωση της  άδειας λειτουργίας στην ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ομάδας Δ, χωρίς θεατές,  που αποτελεί τη  σημερινή έδρα του «ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» επί της οδού Σαράφη 7-9 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, για προπονήσεις και διεξαγωγή αθλητικών προσωρινών εκδηλώσεων (αθλητικές επιδείξεις) στο άθλημα του ΤΖΟΥΝΤΟ. Η άδεια ισχύει για ΤΡΙΑ (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

Το Δ.Σ. του «ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» υποχρεούται:

 • να ορίσει και εφαρμόσει συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαριότητας χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων του οποίου θα ελέγχεται η απόδοση και θα επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΦΕΚ 3568/Β/2017 όπως ισχύει
 • να φροντίσει για την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού και των υλικών για την παροχή πρώτων βοηθειών, την άμεση πρόσβαση σε αυτά, την φύλαξη και τον περιοδικό έλεγχο όσον αφορά στην αντικατάσταση ληγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και χρησιμοποιούμενων υλικών με νέα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΦΕΚ 3568/Β/2017 όπως ισχύει
 • να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τη σωστή χρήση του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και τη χορήγηση πρώτων βοηθειών. Η  παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού για χορήγηση πρώτων βοηθειών κατά την λειτουργία της εγκατάστασης είναι υποχρεωτική και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του Δ.Σ. του Σωματείου όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, εκπαίδευση κ.λ.π.) του εκπαιδευμένου προσωπικού   
 • να εφαρμόζει και να τηρεί όλους τους κανόνες περί πυροπροστασίας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 του ΦΕΚ 3568/Β/2017 (βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π.) και στο ΦΕΚ 5519/Β/2021
 • κατά την διάρκεια αθλητικών επιδείξεων να αναλαμβάνει και να βεβαιώνει με Υ.Δ. την αποκλειστική ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του χώρου, την τήρηση των ειδικών προδιαγραφών της δραστηριότητας, την ασφαλή τοποθέτηση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού
 • ένα μήνα πριν τη λήξη κάθε έτους της άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, να υποβάλει Υ.Δ. ότι  δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην αθλητική εγκατάσταση.

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 4479/17. Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2023

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ0ΒΕΩΛΜ-ΓΡ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΒΕΩΛΜ-ΓΡ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •