Περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ενημερωτικών ημισέλιδων καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ενημερωτικών ημισέλιδων καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο για θέματα που αφορούν στη δημοτική αστυνομία, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο έτους 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. τροποποιητικές διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθμό 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών ενημερωτικών ημισέλιδων καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο για θέματα που αφορούν στη δημοτική αστυνομία, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο έτους 2020.
 10. Το υπ. Αριθμ πρωτ.:ΔΥ306/03-06-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος
 11. Το από 25-06-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα και της επ’ αυτού Τεχνικής Περιγραφής της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006922224/25-06-2020.
 13. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 3625/21-2-2020 (ΑΔΑ ΨΛΦΘΩΛΜ-ΨΣΥ) και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 109 βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006954899/01-07-2020
 14. Την με αριθ. πρωτ. 106451/02-07-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ως προς την ομάδα Β΄, στον οικονομικό φορέα α) Λουΐζο Ι. Βασίλειο κ ως προς την ομάδα Α΄, στον  οικονομικό φορέα β) Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.ΠΕ.
 15. Τις οικονομικές προσφορές των ανωτέρω που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβαν αριθμό 1)Λουΐζο Ι. Βασίλειο 11162/08-07-2020 και 2) Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.ΠΕ. 10892/6-7-2020
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών ενημερωτικών ημισέλιδων καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο για θέματα που αφορούν στη δημοτική αστυνομία, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, συνολικού προϋπολογισμού 1.116,00 Ευρώ.
 2. Την απευθείας ανάθεση για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στους α) Λουίζο Βασίλειο του Ιορδάνη, με Α.Φ.Μ. 137621466, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ έναντι συνολικού ποσού 372,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και β) Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.ΠΕ. με Α.Φ.Μ. 998248390, έναντι συνολικού ποσού 744,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό και για τους δύο οικονομικούς φορείς 900,00€ + ΦΠΑ 24% 216,00€, συνολική αξία δαπάνης 1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (498/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΖΤΤΩΛΜ-Χ0Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΤΤΩΛΜ-Χ0Ψ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •