Περί απευθείας ανάθεσης παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με αποξηλώσεις και αντικαταστάσεις περιφράξεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης  παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με αποξηλώσεις και αντικαταστάσεις περιφράξεων καθώς και με την αντικατάσταση επενδύσεων δαπέδων και τοίχων με κεραμικά πλακίδια καθώς και την εγκατάσταση αντικουνουπικών σιτών στα παράθυρα της τραπεζαρίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Τον N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθμό 960/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με αποξηλώσεις και αντικαταστάσεις περιφράξεων καθώς και με την αντικατάσταση επενδύσεων δαπέδων και τοίχων με κεραμικά πλακίδια καθώς και την εγκατάσταση αντικουνουπικών σιτών στα παράθυρα της τραπεζαρίας.
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 15.6484.01 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
 11. Την από 17/07/2020 τεχνική έκθεση-κοστολόγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 12. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ007053693 το οποίο έλαβε έγκριση με αριθ. ΑΔΑΜ: 20REQ007063147
 13. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 12235/21-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΑΦΩΛΜ-ΑΓΞ και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
 14. Την με αριθ. πρωτ. 12387/22-07-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς
 15. Την προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθ.: 12912/29-07-2020.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς εργασίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες εργασιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αποξηλώσεις και αντικαταστάσεις περιφράξεων καθώς και με την αντικατάσταση επενδύσεων δαπέδων και τοίχων με κεραμικά πλακίδια καθώς και την εγκατάσταση αντικουνουπικών σιτών στα παράθυρα της τραπεζαρίας της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 8.805,24 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Την έγκριση της από 17/07/2020 τεχνική έκθεση-κοστολόγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην εταιρεία ΑΛΚΗ Ε.Τ.Ε.- Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,Σκύρου 14-Γαλάτσι-Τ.Κ 11147,ΑΦΜ:099819968- Δ.Ο.Υ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, συνολικού ποσού 8.805,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 7.101,00€ + ΦΠΑ 24% 1.704,24€ σύνολο 8.805,24€)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (537/2020) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΛ5ΩΛΜ-9ΒΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΛ5ΩΛΜ-9ΒΖ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •