Περί απευθείας ανάθεσης παροχή υπηρεσιών εκπόνηση μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Σχεδίου Διάσωσης – Διαφυγής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχή υπηρεσιών εκπόνηση μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Σχεδίου Διάσωσης – Διαφυγής για την Έ Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την ανάγκη εκτέλεσης υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών εκπόνηση μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Σχεδίου Διάσωσης – Διαφυγής για την Έ Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος.
 9. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 15.6484.01 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 10. Την με αριθμό 84/30-06-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας και σχεδίου διάσωσης-διαφυγής για τη Ε΄ Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος
 11. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ
 12. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 12241/21-07-2020 (με ΑΔΑ: ΨΖΔ9ΩΛΜ-Ζ0Ο) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 235, βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 20REQ007063138 2020-07-21.
 13. Την με αριθ. πρωτ. 12274/22-07-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
 14. Την με αριθ. πρωτ. 12778/27-07-2020 προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου από τον ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΝΑΣ, Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 111,Τ.Κ. 19007, Μαραθώνος, ΑΦΜ 046106740, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών εκπόνηση μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Σχεδίου Διάσωσης – Διαφυγής για την Έ Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της με αριθμό 84/30-06-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας και σχεδίου διάσωσης-διαφυγής για τη Ε΄ Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στον ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΝΑΣ, Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 111,Τ.Κ. 19007, Μαραθώνος, ΑΦΜ 046106740, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έναντι συνολικού ποσού 1.798,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 1.450,00 € + Φ.Π.Α. 24% 348 € = 1.798,00 € συνολικά).

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 536/2020 ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧ4ΠΩΛΜ-468

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ4ΠΩΛΜ-468

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •