Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών επανατοποθέτησης δύο (2) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών επανατοποθέτησης δύο (2) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη επανατοποθέτησης δύο (2) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Την με αριθ. 4/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 11. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στους ΚΑ 70.6117.04 και 15.6482.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
 12. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006936584 2020-09-26.
 13. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ: 10430/29-06-2020 (ΑΔΑ:Ω10ΚΩΛΜ-ΕΙΑ) και 10431/29-06-2020 (ΑΔΑ:97ΝΞΩΛΜ-ΓΓΞ) και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 236 & 235 και με τις οποίες εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20REQ006950073 2020-07-01.
 14. Τη με αριθ. πρωτ. 10646/02-07-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία εστάλη στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ.
 15. Την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, που κρίθηκε εντός του προϋπολογισμού, καθώς και με τα απαιτούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά που είναι σε ισχύ, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του δήμου και έλαβε αριθ. πρωτ. 11228/09-07-2020.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών επανατοποθέτησης δύο (2) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα του δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 6.944,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της με αριθμό 4/2020 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές εφαρμογές ΕΠΕ, με έδρα επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών 289, Αραχωβίτικα Πατρών, Τ.Κ. 26504, Πάτρα, ΑΦΜ 800394232, Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, έναντι του συνολικού ποσού των 6.944,00€ (έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ), ήτοι καθαρό ποσό 5.600,00€, ΦΠΑ 24% 1.344,00€, σύνολο 6.944,00€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (508/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ1Υ4ΩΛΜ-20Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1Υ4ΩΛΜ-20Σ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •