Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης συγκεκριμένου χώρου στην Παραλία Ν. Μάκρης, λόγω του Φεστιβάλ ανάδειξης τοπικών αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης συγκεκριμένου χώρου στην Παραλία Ν. Μάκρης, λόγω του Φεστιβάλ ανάδειξης τοπικών αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την με αριθ. 960/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών φύλαξης συγκεκριμένου χώρου στην Παραλία Ν. Μάκρης, λόγω του Φεστιβάλ ανάδειξης τοπικών αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων.
 11. Την από 26/06/2020 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ. 10429/29-06-2020 (ΑΔΑ: Ω2Ο4ΩΛΜ-8ΚΖ) και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 234.
 13. Τη με αριθμό 131/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος.
 14. Τη με αριθ. πρωτ. 11684/15-07-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στην ατομική επιχείρηση EASYWATCH SECURITY ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ.
 15. Την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου στις 15-07-2020 και έλαβε αριθμό 11750.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης συγκεκριμένου χώρου στην Παραλία Ν. Μάκρης, λόγω του Φεστιβάλ ανάδειξης τοπικών αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων, συνολικού προϋπολογισμού 609,63 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της από 26/06/2020 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην εταιρεία EASYWATCH SECURITY ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ με έδρα την Λ. Μαραθώνος 24ο χλμ., Ραφήνα, Τ.Κ. 19009, Α.Φ.Μ. 157689765, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, συνολικής αξίας 609,63 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 491,64€ + Φ.Π.Α. 24% 117,99€ = συνολική αξία 609,63€).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (501/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •