Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του  Δήμου Μαραθώνος για την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα μετά την διασποράς του κορωνοϊού».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. ΥΠ.ΕΣ. 18200/13.03.2020: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 10. Την με αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού»
 11. Την από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 12. Την από 01.05.2020 ΠΝΠ  (ΦΕΚ Τεύχος Α 90/1.5.2020) «Μέτρα για επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
 13. Την αναγκαιότητα της εργασίας με τίτλο «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του  Δήμου Μαραθώνος για την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα μετά την διασπορά του κορωνοϊού»
 14. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό 20REQ006906363
 15. Το γεγονός ότι το συμβάν ήταν αιφνίδιο και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, αλλά θα προβλεφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αναμόρφωσης αυτού.
 16. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 9907/23-06-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς λόγω του κατεπείγοντος 
 17. Την προσφορά που κατατέθηκε με αριθμ. Πρωτ. 9973/24-6-2020 από την εταιρεία  EASYWATCH SECURITY ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος για την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα μετά την διασπορά του κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00 Ευρώ.
 2. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία EASYWATCH SECURITY ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ με έδρα την Λ. Μαραθώνος  24ο χλμ., Ραφήνα,  Α.Φ.Μ. 157689765, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ στην τιμή ποσού 7,440,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 6.000,00 € + Φ.Π.Α. 24% 1.440,00  € = συνολική αξία 7.440,00 €)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 485/2020 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94ΦΤΩΛΜ-ΗΟΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΦΤΩΛΜ-ΗΟΟ

Σχολιάστε