Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»

Αριθμός Απόφασης: 278/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τη με αριθμό. 38499/21-04-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2107/Β΄/28-04-2022) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα,
 6. Την με αριθμό 21/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010691714 2022-06-06.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη, κατόπιν του από 06-06-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος, έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 11718/07-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 65Τ5ΩΛΜ-3ΡΖ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 379 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 22REQ010723550 2022-06-09,
 9. Τη με αριθμ. 269/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας, με ΑΔΑ 6Η9ΧΩΛΜ-ΥΝΛ και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στην εταιρεία Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ.
 10. Την με αριθμ. 12306/14-06-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010741283 2022-06-14.
 11. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 12873/17-06-2022.
 12. Το από 23-06-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ έναντι του ποσού των 29.900,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.176,00€, σύνολο προσφοράς 37.076,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 21/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ, Α.Φ.Μ. 095347889, Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός ΛΕΝΟΡΜΑΝ 75, Τ.Κ.: 10441, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 2105139755,  έναντι του ποσού των 29.900,00 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  7.176,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 37.076,00 ευρώ (τριάντα επτά χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, ορίζεται το διάστημα των δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Δ. Η παραλαβή της προς παράδοσης προμήθειας, σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρου 208 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, θα γίνει από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα αγαθά.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παράδοση της προς ανάθεση προμήθειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (278/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/99ΧΑΩΛΜ-Σ2Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΧΑΩΛΜ-Σ2Ρ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *