Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός προτζέκτορα, δύο ράδιο-cd και δύο ηχείων για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός προτζέκτορα, δύο ράδιο-cd και δύο ηχείων για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την ΚΥΑ Δ11/6385/148_10.04.2020 (ΦΕΚ 1904/τ.B’/18-05-2020) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 9. Την με αριθ. 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη προμήθειας ενός προτζέκτορα, δύο ράδιο-cd και δύο ηχείων για την Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος.
 11. Την από 22-07-2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον ΚΑ 15.6482.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
 13. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ007065662 2020-07-22.
 14. Την Αποφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ: 12502/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ01ΩΛΜ-Ω75) και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 263 και με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20REQ007082497 2020-07-24.
 15. Τη με αριθ. πρωτ. 12628/24-07-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία εστάλη στην εταιρεία ART TELECOM ΙΚΕ.
 16. Την προσφορά της ανωτέρω, που κρίθηκε εντός του προϋπολογισμού, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του δήμου και έλαβε αριθ. πρωτ. 12733/27-07-2020.
 17. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερή αγαθά, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την προμήθεια ενός προτζέκτορα, δύο ράδιο-cd και δύο ηχείων για την Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 1.364,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της από 22-07-2020 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία ART TELECOM ΙΚΕ, με έδρα την οδό Ομήρου 73, Νέα Σμύρνη, ΑΦΜ 800707462, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, έναντι του συνολικού ποσού των 1.364,00 ευρώ (χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ), ήτοι καθαρό ποσό 1.100,00€, ΦΠΑ 24% 264,00€, σύνολο 1.364,00€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (534/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧΡΜΩΛΜ-9ΛΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΡΜΩΛΜ-9ΛΖ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •