Μετάταξη μόνιμης υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη μόνιμης υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας»

Αριθμός Απόφασης: 247/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Tις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

δ) Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκυκλίου

ε) Τις διατάξεις του άρ. 68, παρ. 1 & 2 του Ν.4002/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 8 παρ. 4 του Ν.4275/2014

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α΄)

ζ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

η) Την υπ αριθ πρωτ 25269/23-12-2021 αίτηση της μόνιμης υπαλλήλου Κ******* Κ******* του Ι*******  κατηγορίας ΔΕ, κλάδου  ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό  Α΄ περί μετάταξής της σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και τα δικαιολογητικά που προσκόμισε  

θ) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2016 τ.Α)

ι) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α)

ια) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/2011 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ. 105 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-17)

ιβ) Το υπ αριθ 2/14-04-2022 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της μετάταξης της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος, Κ******* Κ******* του Ι*******  από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με μεταφορά της θέσης της και με τον βαθμό Α΄ που κατέχει

ιγ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου και τον διενεργηθέντα έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν

ιδ) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Κ******* Κ******* του Ι*******, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με μεταφορά της θέσης που κατέχει και με τον βαθμό Α΄ που κατέχει.

2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΨΓΝΩΛΜ-535

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΓΝΩΛΜ-535

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •