Περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 396/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 25-06-2021 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009372854 2021-10-15,
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. 11682/28-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω5ΧΜΩΛΜ-ΣΩΓ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 235 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009372886 2021-10-15.
 7. Την με αριθμό 389/2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ 9Υ76ΩΛΜ-ΛΙ5.
 8. Την με αριθμ. 20296/20-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC009395154 2021-10-20.
 9. Την προσφορά της εταιρείας ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20439/21-10-2021.
 10. Το από 22-10-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, έναντι του ποσού των 19.758.06€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.741,94€, σύνολο προσφοράς 24.500,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο  «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνος» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 25-06-2021 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΑΦΜ 095655470, ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14451, τηλ.: 2106411406,  έναντι του ποσού των 19.758,06 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  4.741,94 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 24.500,00 ευρώ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7311.16 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑ (ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικών).

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (396/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΧΣΖΩΛΜ-60Α

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΣΖΩΛΜ-60Α

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *