Περί διακοπής και παράτασης της απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διακοπής και παράτασης της απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ  87847/25-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3975/2016 τ.Β΄)

ε) Τις υπ αριθ  8/2018 & 3/2019 δημόσιες  προσκλήσεις  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

στ) Το υπ αριθ 23574/2018//1/2018/01-08-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Το υπ αριθ 4445/2019/1/2019/05-03-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

η) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

θ) Τους οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκαν από τον ΟΑΕΔ

ι) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ια) Τις αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί πρόσληψης ωφελούμενων του ΟΑΕΔ

ιβ) Την ανάγκη για διακοπή της απασχόλησης των προσληφθέντων με τις ειδικότητες ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων & ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων –Κοινωνικών Επιμελητών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες και παιδικούς σταθμούς λόγω του ότι δεν λειτουργούν το χρονικό διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων από 24/12/2019 έως και 07/01/2020

ιγ) Την υπ’ αριθμ. 1265/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί διακοπής απασχόλησης ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ λόγω των εορτών των Χριστουγέννων

ιδ) Το γεγονός ότι κατά το διάστημα της διακοπής απασχόλησής προσεκλήθησαν οι Κανέλλου Φωτεινή του Δημητρίου, Δανέζη Ευαγγελία του Ελευθερίου, Ζούπα Μαριέτα του Γιάννη και Παπαδοπούλου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου και παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πλαίσιο των κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο έλαβε χώρα το πρόγραμμα κατάρτισης

ιε) Την υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί τροποποίησης της υπ αριθ 1265/2019 αποφάσεως

ιστ) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

ιζ) Την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλης της χώρας

ιη) Tην υπ αριθ Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 (ΦΕΚ 956 Β΄) κοινή απόφαση σύμφωνα με την οποία το χρονικό διάστημα 21.03.2020 έως και 10.04.2020 θα υπάρχει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολικών μονάδων

ιθ) Την υπ αριθ 269/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί της διακοπής και παράτασης της απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

ικ) Την υπ αριθ Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 (ΦΕΚ 1293/2020 τ.Β) κοινή απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ισχύς με αριθ Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 κοινής απόφασης Υπουργών έως και τις 10.05.2020

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την διακοπή και παράταση της απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ  (3/2019 δημόσια  πρόσκληση) ειδικοτήτων ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ λόγω της αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό και τον περιορισμό της διάδοσής του, ως κατωτέρω: 

 Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο           Ειδικότητα       Χρον. διάστημα                                                                                                                 Απασχόλησης  

1.

ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Από 14/06/2019 έως 13/02/2020

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020

Λόγω διακοπής από 24/12/2019 έως 07/01/2020 παράταση έως 8/04/2020

λόγω  αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων από 11/03/2020 έως 10/04/2020 και από 13/04/2020 έως 26/04/2020 λόγω εορτών Πάσχα παράταση έως  14/06/2020

Λόγω παράτασης της αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων από 27/04/2020 έως 10/05/2020 λόγω κορωνοϊού παράταση έως 28/06/2020

2.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/08 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/03/2020

Λόγω διακοπής από 24/12/2019 έως 07/01/2020 παράταση έως 28/03/2020

Λόγω αναστολής της λειτουργίας των παιδικών σταθμών από 11/03/2020 έως 10/04/2020 λόγω κορωνοϊού και από 13/04/2020 έως 26/04/2020 λόγω εορτών Πάσχα παράταση έως  14/05/2020

Λόγω παράτασης της αναστολής της λειτουργίας των παιδικών σταθμών από 27/04/2020 έως 10/05/2020 λόγω κορωνοϊού παράταση έως 28/05/2020

3.

ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ

Από 01/10/2019 έως 31/05/2020

Λόγω παράτασης της αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και τη μη παροχή εργασίας από 01/04 έως 26/04/2020 λόγω κορωνοϊού παράταση του προγράμματος  έως 26/06/2020

Σε περίπτωση που εκδοθεί νέα απόφαση αναστολής της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολικών μονάδων όλης της χώρας θα εκδοθεί εκ νέου νέα απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥΟΕΩΛΜ-323

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΟΕΩΛΜ-323

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •