Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών πρόσβασης στη βάση πληροφοριών του Ν. 4412/2016 (ΔήμοςΝΕΤ – 4412.gr)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών πρόσβασης στη βάση πληροφοριών του Ν. 4412/2016 (ΔήμοςΝΕΤ – 4412.gr)»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120,
 3. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στη βάση πληροφοριών του Ν. 4412/2016 (ΔήμοςΝΕΤ – 4412.gr)», προκειμένου να εξασφαλίζετε στους εργαζομένους του Δήμου, η καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα, η πρόσβαση σε θεματικές ενότητες που προσφέρουν οργανωμένη, επίκαιρη πληροφόρηση και πρακτική βοήθεια στο καθημερινό έργο του και συντελούν σε ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων του φορέα μας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 23/06/2021 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 4. Το από 23/06/2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008997347,
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί:
  1. η με αριθμ. πρωτ  2736/18.02.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΡΤΝ8ΩΛΜ-4ΙΔ με ΑΔΑΜ 21REQ008997379 και
  2. η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α Σ 29.
 6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6451.01 του προύπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2021.
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 12678/08.08.2021 πρόσκληση προς την εταιρία ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κύπρος) ΛΤΔ για την παροχή πρόσβασης στη βάση πληροφοριών του Ν. 4412/2016 (ΔήμοςΝΕΤ – 4412.gr)», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008901056.
 8. Την προσφορά της εταιρείας ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κύπρος) ΛΤΔ και τα πλήρη δικαιολογητικά που κατατέθηκαν με αυτή στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβαν αριθμ. πρωτ. 12957/13.07.2021 (δικαιολογητικά) & 12962/13.07.2021 (οικονομική προσφορά) αντίστοιχα.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την έγκριση της διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στη βάση πληροφοριών του Ν. 4412/2016 (ΔήμοςΝΕΤ – 4412.gr)»,

Β. Την έγκριση της από 23/06/2021 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

Γ. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στη βάση πληροφοριών του Ν. 4412/2016 (ΔήμοςΝΕΤ – 4412.gr)», στην εταιρία ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κύπρος) ΛΤΔ, που εδρεύει στον Αγ. Αντώνιο Λευκωσίας (οδός Καλλιπόλεως και Ιφιγενείας 17, Τ.Κ. 1055, ΑΦΜ: 10391504Α, Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου, τηλ. 0035722496854), έναντι του ποσού των 2.000,00  ευρώ (δεν επιβάλλεται ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικών συναλλαγών).

Δ. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ε. Η πληρωμή γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Η παραλαβή της προς εκτέλεσης υπηρεσίας θα γίνει από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την αριθμ. 04/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α5.1).  

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την από 23/06/2021 Τεχνική Έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 251/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔ0ΛΩΛΜ-ΓΜΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ0ΛΩΛΜ-ΓΜΠ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *