Περί διενέργειας, έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας,  έγκρισης  των Τεχνικών Προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 377/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ 19132/15-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΜΗΖΩΛΜ-ΤΚ9  και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 313 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009319895 2021-10-06 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ », όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 359/2021  μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009323084 2021-10-06.
 7. Την αριθ. 359/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας.
 8. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας Δήμου Μαραθώνος στην εταιρεία BIOSAFETY A.E,  έναντι του ποσού των 6.773,25 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 8.398,83 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας  «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 4/2021 μελέτης της Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών στην εταιρεία BIOSAFETY A.E, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αιόλου 72, Τ.Κ.:10559, Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 2109220324-5, ΑΦΜ:999993964 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ έναντι του ποσού των 6.773,25 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  1.625,58 ήτοι  συνολικού ποσού 8.398,83 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.31 με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 12 μηνών από την κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης και πρόσκληση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Η παραλαβή των εργασιών  θα γίνει από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την υπ. αριθ.  04/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής[2](Α5.1).

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 377/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65Ε9ΩΛΜ-Σ0Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/65Ε9ΩΛΜ-Σ0Φ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •