Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεση της προμήθειας βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών  του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 483/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε με Ν.4782/2021 και ισχύει «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός ,απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 5. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 7. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 8. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 9. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 10. Την με αριθ. 580/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 11. Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών.
 12. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011198906.
 13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 21875,21876/12-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΒ1ΩΛΜ-ΛΔΣ,ΨΖ0ΦΩΛΜ-ΛΑ6) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 454,455 βάση των οποίων εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ
 14. Την πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία εστάλη προς Κάθε Ενδιαφερόμενο και έλαβε αριθ. πρωτ. 22043/13-09-2022.
 15. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τους α) Γεώργιος Σ. Ηλιάδης και έλαβε αριθ. Πρωτ: 22495/19-09-2022, β) ΈΝ ΤΥΠΩ Καλογερογάννης και έλαβε αριθ. Πρωτ: 22594/21-09-222 και γ) Συμεωνίδης Β. Χαράλαμπος και έλαβε αριθ. Πρωτ: 22597/21-09-2022.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 30.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού 21.791,57 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της με αριθ. Π4/2022 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στους α) Καλογερογιάννης Ελευθέριος ΕΝ ΤΥΠΩ (ΟΜΑΔΑ 3) , οδός Θυμάτων Κατοχής 11 & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 18450, Νίκαια, τηλ. 2104900099, Α.Φ.Μ. 138946406 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, έναντι του ποσού των 6.332,68 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 5.107,00 € + Φ.Π.Α. 24% 1.255,68 € = συνολική αξία 6.332,68 €) και β) Συμεωνίδης Χαράλαμπος (ΟΜΑΔΕΣ 1 ΚΑΙ 2) οδός Σύμης 3-5, Τ.Κ. 18542, Πειραιάς, τηλ. 2104202411, Α.Φ.Μ. 125190308, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, έναντι του ποσού των 5.570,58 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 4.492,40 € + Φ.Π.Α. 24% 1.078,18 € = συνολική αξία 5.570,58 €) και γ) Γεώργιο Ηλιάδη (ΟΜΑΔΑ 4), οδός Δημ. Γούναρη 63,Θεσσαλονίκη,Τ.Κ 54635,ΑΦΜ 125653100,Δ.Ο.Υ Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έναντι του ποσού των 1.816,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 1.465,00 € + Φ.Π.Α. 24% 351,60 € = συνολική αξία 1.816,60 €)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (483_2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΝ32ΩΛΜ-5ΧΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝ32ΩΛΜ-5ΧΨ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *