Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης  της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου για τις υδατοδεξαμενές  και τα αντλιοστάσια καθώς και την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την από 07/05/2020 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 10. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006269182.
 11. Τη με αριθ. πρωτ. 3306/17-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 686ΜΩΛΜ-9Φ2 και  με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 105, βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006352323.
 12. Την με αριθ. πρωτ. 7307/18-05-2020   πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
 13. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του δήμου α) την με αριθ. πρωτ. 7841/25-05-2020  από την εταιρεία  FERI TRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΡΩΝ  με έδρα την ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Τ.Κ 57022 Α.Φ.Μ 094201878,  Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης β) την με αριθ. πρωτ: 7872/25-05-2020 από την εταιρεία KOMAR ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑ με έδρα το 35ο χλμ Λ. Μαραθώνος Νέα Μάκρη, Α.Φ.Μ: 041949035 Δ.Ο.Υ Παλλήνης
 14. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις υδατοδεξαμενές  και τα αντλιοστάσια του Δήμου, καθώς και την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, συνολικού προϋπολογισμού 3.596,93 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Την έγκριση της από 07/05/2020 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία FERI TRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΡΩΝ  με έδρα την ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Τ.Κ 57022 Α.Φ.Μ 094201878,  Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης , συνολικού ποσού των 3.394,06 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρό ποσό 2.737,15 €, ΦΠΑ 24% 656,91 €, σύνολο 3.394,06 € (ολογράφως τρεις χιλιάδες τριακόσια  ενενήντα τέσσερα Ευρώ και έξι λεπτά).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (350/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω6ΜΞΩΛΜ-Λ7Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω6ΜΞΩΛΜ-Λ7Χ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •