Περί λήψης απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 3849/17-02-2023 σύμβαση

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί λήψης απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 3849/17-02-2023 σύμβαση της προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 117/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Τον Ν.5027/2023 (Α΄48) «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» βάση της παρ.42.
 7. Το εισερχόμενο αίτημα, από 13/3/2023 έγγραφό του οικονομικού φορέα Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΙΚΕ , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,με αρ. πρωτ. 5718/14-03-2023,που αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου για χρονικό διάστημα ενός  (1) μηνός  ακόμα ήτοι 17/05/2023, διότι σοβαρότατοι λόγοι και ανωτέρα βία, καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και  συγκεκριμένα παρατηρούνται καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των παραγγελιών από τα εργοστάσια, πέρα από τον συνηθισμένο χρόνο.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος του οικονομικού φορέα Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΙΚΕ , ήτοι την  έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αριθ. 3849/17-02-2023 σύμβαση προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, μέχρι μεγίστου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, ήτοι μέχρι τις 17/05/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (117/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/676ΧΩΛΜ-ΩΜΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/676ΧΩΛΜ-ΩΜΡ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •