Περί ματαίωσης διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί ματαίωσης διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης”»

Αριθμός Απόφασης: 445/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 5. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης.
 7. Την με αριθμό 13/2023 Μελέτη της Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013313069 2023-08-29.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 20746/01-09-2023 (ΑΔΑ 68ΗΥΩΛΜ-ΔΞΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 438 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 23REQ013337178 2023-09-01.
 10. Τη με αριθμό 440/2023 (ΑΔΑ 91ΔΤΩΛΜ-ΙΧ1) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στον οικονομικό φορέα NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENACE E.E..
 11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20834/01-09-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013340175 2023-09-01.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 21018/05-09-2023 ενημέρωση του οικονομικού φορέα NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENACE E.E. ότι δεν θα αποστείλουν προσφορά καθώς το προσυπολογιζόμενο κόστος είναι υπερβολικά χαμηλό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ματαίωση της παρούσας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης», λόγω του ότι το εκτιμώμενο κόστος των απαιτούμενων εργασιών δεν ανταποκρίνεται στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν και δεν έχει υπολογιστεί σ αυτό το κόστος των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Β. Την επανάληψη της διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης», αφού επικαιροποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός  της Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (445/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΝΚΩΛΜ-ΨΕΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΝΚΩΛΜ-ΨΕΟ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •