Περί ματαίωσης και επανάληψης της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί ματαίωσης και επανάληψης της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. τροποποιητικές διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος
 9. Την με αριθμό 3/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών
 10. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006584866/16-04-2020.
 11. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 6203/21-04-2020 (ΑΔΑ 6Τ26ΩΛΜ-ΖΣΤ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 176 η οποία έλαβε ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 20REQ006603937/23-04-2020.
 12. Την με αριθ. πρωτ. 6255/23-04-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου.
 13. Την μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου από την εταιρεία ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και έλαβε αριθ. πρωτ: 6512/29-04-2020
 14. Η 309/05-05-2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απ΄ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών πλυσίματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.
 15. Το από 06-05-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος δεν τηρεί τους όρους της 3/2020 Τεχνικής Έκθεσης της παραπάνω διεύθυνσης, καθώς δεν έχει τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 • Την ματαίωση της διαδικασίας για τις υπηρεσίες πλυσίματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος καθώς η προσφορά που κατατέθηκε δεν ήταν σύμφωνη με τους όρους της 3/2020 μελέτης της δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών
 • Την ανάκληση της 309/05-05-2020 απόφασης Δημάρχου
 • Την επανάληψή της διαδικασίας ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών με δημοσίευση νέας πρόσκλησης
 • Την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρία ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, η οποία εσφαλμένως ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την 309/2020 απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (312/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΚ31ΩΛΜ-Τ7Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚ31ΩΛΜ-Τ7Θ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •