Περί ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και επανάληψης αυτής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών, για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος” και επανάληψης αυτής»

Αριθμός Απόφασης: 387/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 (Α’ 114) όπως ισχύει.
 4. Το με αριθ. ΦΕΚ 2757/Β΄/15-05-2024 «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος».
 6. Την με αριθ. 16/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014675987 2024-04-26.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 14502/04-06-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ ΨΧ0ΔΩΛΜ-ΛΞΥ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 26.04.2024 τεκμηριωμένου αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 378 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 9. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014878589 2024-06-04.
 10. Τη με αριθμό 340/2024 Απόφαση του Δημάρχου (6ΧΣΞΩΛΜ-ΖΥ9) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως άνω υπηρεσίας και η αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς: α) ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΑΦΜ 800394232, ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ) για την ΟΜΑΔΑ Α και β) Akriman E.E. (ΑΦΜ 082883544, ΔΟΥ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) για την ΟΜΑΔΑ Β.
 11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 15039/07-06-2024 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014901402 2024-06-07 και εστάλη στους ανωτέρω.
 12. Το από 26-06-2024 Πρακτικό της αρμόδιας υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της με αριθ. πρωτ. 15039/07-06-2024 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (ΑΔΑΜ 24PROC014901402), για την υπηρεσία με τίτλο «Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών, για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος»

Β. Την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με τους ίδιους όρους, για την υπηρεσία με τίτλο «Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών, για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος» προϋπολογιζόμενης αξίας 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς: α) ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΑΦΜ 800394232, ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ) για την ΟΜΑΔΑ Α και β) Akriman E.E. (ΑΦΜ 082883544, ΔΟΥ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) για την ΟΜΑΔΑ Β, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τη με αριθμό 340/2024 Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (387/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67ΦΕΩΛΜ-ΥΑΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΦΕΩΛΜ-ΥΑΡ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *