Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μαραθώνος και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την εκτίμηση αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων προσβεβλημένων από ασθένειες για το έτος 2023»

Αριθμός Απόφασης: 4/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/2010  τ.Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Την υπ’ αριθμ. 1494/299861/10-10-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5291/2022 τ.Β ́) με θέμα: «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022» και την υπό έκδοση αντίστοιχη ΚΥΑ για το έτος 2023.
  3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1345869/2022 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δήμου Μαραθώνος για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την εκτίμηση αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων προσβεβλημένων από ασθένειες για το έτος 2023, σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. 1494/299861/10-10-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5291/2022 τ.Β ́) για  το  έτος  2022 και την υπό έκδοση αντίστοιχη Κ.Υ.Α. για το έτος 2023, την Χατζηγαβριήλ Ελευθερία του Κανέλλου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α ́, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Αναπληρωματικό μέλος ορίζεται η Βασταρδή Σοφία του Ευαγγέλου, μόνιμη υπάλληλος  του  Δήμου  Μαραθώνος,  κλάδου  ΤΕ  Διοικητικού Λογιστικού  με  βαθμό  Α ́, Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΨΓΩΩΛΜ-ΛΑΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΨΓΩΩΛΜ-ΛΑΕ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •