Περί ορισμού ομάδας διοίκησης έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ομάδας διοίκησης έργου».

Αριθμός Απόφασης: 24/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)
 • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την οργάνωση, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων για την πραγματοποίηση του 4ου Φεστιβάλ Κρασιού Μαραθώνα και εκδήλωσης προγράμματος παραδοσιακών χορών, που θα διεξαχθούν την 23η Σεπτεμβρίου 2023 στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την οργάνωση, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών & δράσεων για την πραγματοποίηση του 4ου Φεστιβάλ Κρασιού Μαραθώνα, καθώς και εκδήλωσης προγράμματος παραδοσιακών χορών, που θα διεξαχθούν την 23η Σεπτεμβρίου 2023 στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα.

Διάρθρωση Επιτροπής:

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω  μέλη:

 • Σακελλάρη Αθανασία του Νικολάου
 • Δενδρολιβανά Παναγιώτα του Δημητρίου
 • Τσιλίκη Ευθυμία του Αθανασίου
 • Δήμα Σοφία του Ιωάννη

Χρέη συντονιστή της ΟΔΕ θα εκτελεί η  Σακελλάρη Αθανασία

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με τον Δήμαρχο τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερώνουν για τις ενέργειες  στις οποίες έχουν προβεί για το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Στα μέλη της επιτροπής δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94ΕΩΩΛΜ-95Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΕΩΩΛΜ-95Υ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •