Περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής παραλαβής τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής παραλαβής τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου που παραδίδονται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα Δ.Ε. Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2023»

Αριθμός Απόφασης: 406/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021 και ισχύει.
 2. Την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α’/6.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
 3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 4. Οι διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 5. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2880/2001, 3230/2004, 3242/2004 και 3345/2005.
 6. Την με αριθμό 157/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος σε εκτέλεση της οποίας εκδίδεται η παρούσα
 7. Τις με αριθμό  342/2023  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας
 8. Την ανάγκη παραλαβής των τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου που παραδίδονται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα Δ.Ε. Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, για την εύρυθμη λειτουργία της.
 9. Την με αριθ. πρωτ. 4225/4-3-2020 διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Νομικών Προσώπων και τα σχετικά έγγραφα του φακέλου της σύμβασης αυτής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Συγκροτούμε, σε εκτέλεση της με αριθμό 157/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, ειδική επιτροπή παραλαβής τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου που παραδίδονται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα Δ.Ε. Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2022, από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας δύο (2) μηνών ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

ΒΩΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  του Γεωργίου

Συντονιστής

(ως Πρόεδρος,

Τακτικό μέλος)

2

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου

Διαχειριστής

(Τακτικό μέλος)

3

ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου

Αποθηκάριος

(Τακτικό μέλος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

ΒΑΣΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου

Βοηθός Διαχειριστή

(Αναπληρωματικό  μέλος)

 1. Η ανωτέρω Επιτροπή αποτελεί συλλογικό όργανο παραλαβής προμηθειών και εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων της εν λόγω προμήθειας, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης. Συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναδόχων και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται οπτικά και μακροσκοπικά καθώς και με την πρακτική της δοκιμασίας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραπέμπει και σε εργαστηριακό έλεγχο κατόπιν προτροπής της επιτροπής παραλαβής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα παραλαβής του υλικού στα οποία αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις ή ενδεχόμενη απόρριψη των υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Η θητεία της επιτροπής αυτής θα αφορά στην κατασκηνωτική περίοδο και μόνο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι λήξης της κατασκηνωτικής περιόδου ή μέχρι ανακλήσεως ή τροποποιήσεώς της. Έλαβε δε αύξοντα αριθμό (406-2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΩΘ4ΩΛΜ-ΚΨΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΩΘ4ΩΛΜ-ΚΨΒ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •